Podmienky ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky, komunikáciu so zákazníkom a pre účely ponuky ďalších služieb a tovaru.

1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze zákazníkov RNDr. Miroslav Lipovský – MILI,  vlastník zlatnictvomili.sk.sk (ďalej len predávajúci) pre účely naplnenia kúpnej zmluvy, ako aj pre ponuku ďalších služieb a tovaru, ktoré ponúka predávajúci, a to do doby, kým písomne doručí kupujúci predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti doručenej predávajúcemu právo odstrániť osobné údaje z databázy.

2. Predávajúci informácie o kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb., O ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je firma RNDr. Miroslav Lipovský – MILI, IČO: 17385067 so sídlom Koprivnická 11, 84101 Bratislava (ďalej len „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Koprivnická 11, 84101 Bratislava
Email: mili@mili.sk

3. Osobnými údajmi kupujúceho sa rozumie meno, priezvisko, email, telefónne číslo a korešpondenčná adresa.
 
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol alebo ktoré získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
•   Plnenie zmluvy medzi kupujúcim a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
•   Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu, tzn. zasielanie obchodných oznamov a newsletterov, podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
• Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
•    Účasť kupujúceho v súťaži eshopu zlatnictvomili.sk / eu, jeho stotožnenie ako autora a prípadný spätný kontakt pre odovzdanie výhry.
•    Vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú  nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.
•    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 
IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov, alebo po dobu než je zo strany kupujúceho súhlas so spracovaním údajov odvolaný, najmenej však po dobu nutnú k výkonu povinností a práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

2. Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže.
 
V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Prijímatelia osobných údajov sú osoby
•    podieľajúci sa na organizácií spotrebiteľskej súťaže, jej vyhodnotením a rozosielaním cien
•    podieľajúci sa na dodaní tovaru a realizáciu platieb na základe objednávky a zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu
•    zabezpečujúci marketingové služby

2. Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám.
 
VI. Práva klienta

1. Za podmienok stanovených v GDPR má kupujúci právo
•    na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
•    na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
•    na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
•    vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
•    na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
•    odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.

2. Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním účasti do súťaže mailom alebo cez formulár na webe zlatnictvomili.sk kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

2. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pokiaľ dôjde k zmene resp. k novej verzii podmienok ochrany osobných údajov zverejnených na eshope zlatnictvomili.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1. 1. 2022.

Kontaktné údaje predávajúceho (správcu):

RNDr. Miroslav Lipovský - MILI
Koprivnická 11,
84101 Bratislava

IČO: 17385067
DIČ: 1020192734
IČDPH: SK1020192734

tel: +421 905 302 335, +421 948 302 335
email: mili@mili.sk